Årsaker


Vanlige årsaker til setningsskader

Hus som er delvis bygget på fjell — Is i fyllmasseneGraving, sprengning i området og forstyrrelse av likevektBygging på leireUtvaskingNedbryting av organisk materiale

 

Hus som er delvis bygget på fjell

En vanlig årsak til skjevheter i bygg skyldes at noe av bygget er fundamentert til fjell, mens resten av bygget står på fyllmasser eller andre ikke faste masser. Over tid kan fyllmassene sette seg, vaskes ut, være utsatt for grunnvanns endringer, rystelser eller bevege seg. Dermed blir den delen av bygget som står på fyllmasser påvirket mens det som er fundamentert på fjell står støtt.

FloorLifts ekspanderende materiale vil fylle hulrom og binde sammen fyllmassene, slik at disse ikke lenger påvirkes i samme grad. I de fleste tilfeller kan bygget jekkes og løftes tilbake til opprinnelig nivå.

Is i fyllmassene

Om grunnarbeidet til en tomt utføres om vinteren, hender det at det legges is i fyllmassene. Betong støpes oppå massene og bygget blir oppført. Når så våren kommer, og store deler av bygget er ferdig, smelter isen. Dette fører til at betonggulvet begynner å sige, og resten av bygget begynner å bli skjevt.

Denne skadeårsaken er et vanlig problem der det i disse tilfellene er grave-entreprenøren som har ansvaret, og dennes forsikringsselskap vil ofte måtte ta kostnaden for en oppretting. Vi anbefaler på generell basis å avklare med forsikringsselskapene først før oppretting bestilles, dersom det ønskes å ta kostnadene på forsikringen.

Med FloorLift-metoden kan vi fylle de hulrom som er etterlatt etter at is er smeltet for å motvirke videre setninger, samt løfte bygget tilbake til 0 nivå.

Graving, sprengning i området og forstyrrelse av likevekt

I områder der grunnen består av sand og andre løsmasser, vil vannet over tid flytte på massene, helt til det er samlet opp nok løsmasser til å demme opp for vannets krefter. På denne måten har naturen innstilt en slags likevekt, slik at vannet som siver gjennom lagene ikke lenger vil transportere med seg løsmasser. Når derimot noen graver i masser i området (for eksempel lager en vei eller graver opp en tomt), kan denne balansen opphøre, og vannet vil igjen begynne å dra med seg sand, leire og jord på sin ferd gjennom grunnen.

Dette kan føre til at bygninger som befinner seg et godt stykke fra der det er gravet, etter hvert begynner å synke fordi grunnen under vaskes vekk. En geotekniker har kompetanse på å vurdere slike forhold.

Rystelser fra sprengning kan forplante seg i fjell og føre til bevegelser i masser et stykke unna. I forkant av anleggsarbeider kan det være lurt å sette opp rystelsesmålere i huset og måle inn et par punkter ved huset, slik at endringer kan dokumenteres overfor ansvarlige.

Bygging på leire

Leire er et spesielt materiale. Det består av små stenger som er stablet opp og ofte holdes sammen av salter der stengene møtes. I leira er det også varierende mengder vann. Når leire belastes, så er det i hovedsak vannet i leira som bærer de første dagene eller ukene. Leire er veldig tett, så det tar tid for vann å drenere ut. Ettersom leira dreneres, vil mer og mer av belastningen fra et bygg måtte bæres av leireskjelettet. Setningsbildet i leire er vanligvis en relativ rask (uker til måneder) setning og deretter avtar setningen mer og mer til balanse er gjenopprettet.

En måte å løse bygging i leire er å fjerne leire som omtrent tilsvarer vekten av bygget som settes oppå.

I kvikkleire har saltene blitt vasket vekk, slik at ved en forstyrrelse vil knutepunktene for leirestengene kollapse og leira begynner å flyte av gårde på grunn av vannet som er i leira. Det anbefales ikke å bygge på, nedstrøms fra eller inntil kvikkleire. Det må tas spesielle hensyn og benyttes egnede byggemetoder dersom dette skal gjøres.

Utvasking

Vann fra terreng, vei og tak som renner under eller ved siden av bygget kan over tid vaske ut de finere partiklene i grunnen. Når de finere massene er vasket ut vil grovere masser etterhvert kollapse inntil hverandre. Dermed vil det som ligger over følge etter. Dette kan observeres som synkehull, setninger i terreng og skjevheter i bygget.

FloorLifts ekspanderende materiale vil fylle hulrom og binde sammen det som er igjen av fyllmassene slik at disse ikke lenger påvirkes i samme grad.

Nedbryting av organisk materiale

I noen tilfeller står bygg på en blanding av stein og organisk materiale. Det er gjerne gjort godt grunnarbeid de første meterne under bygget, men lenger ned kan det være organisk materiale som brytes ned over tid eller ikke tåler trykket fra bygget i samme grad som stein. Bygningen kan overløftes for å kompensere for estimerte fremtidige setninger.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om FloorLift™ og hva vi kan hjelpe deg med.